Adatvédelmi tájékoztató

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok adatai egy párt adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

Mit és miért kezelünk?

Amennyiben Ön csak a petíció támogatásának céljából szükséges adatait adja meg, az Ön nevét és lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, aláírását (kézjegyét) kezeljük. Az adatkezelés célja az Ön neve esetében a petíció társadalmi támogatottságának felmérése, az Ön lakcíme vagy tartózkodási helye esetében annak megállapításához szükséges, hogy egy személy csak egyszer írta alá az ívet.

Amennyiben Ön a kapcsolattartás céljából megadható adatait is megadja, akkor az Ön nevét, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címét, e-mail címét és/vagy telefonszámát, aláírását (kézjegyét) kezeljük, továbbá az Önnel kapcsolatot tartó területi szervezet megjelölését és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információkat. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen. Az adatkezelés célja a kezelt adatok tekintetében az Önnel, mint a LMP-Magyarország Zöld Pártja (a továbbiakban: LMP) szimpatizánsával való kapcsolattartás, az Ön tájékoztatása az LMP tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az LMP rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra.

Az adatkezelés jogalapja az, hogy

  1. az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés d) pont],
  2. az Önnel való nem rendszeres kapcsolattartás esetén az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve ennek visszavonása esetén az Ön neve, a lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe, az e-mail címe, telefonszáma és a hozzájáruló nyilatkozat esetében az, hogy ez az LMP jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].

Az LMP Öntől e körben személyes adat kezelésére vonatkozó hozzájárulást kizárólag elektronikus formában kér, amelynek keretében a hozzájáruló nyilatkozat megtételét az LMP az Ön által megadott e-mail címre küldött üzenettel visszaigazolja, majd ezt követően Önnek a visszaigazoló üzenetre adott válaszban kell megerősítenie hozzájárulási szándékát.

Az LMP a hozzájáruló nyilatkozatot elkülönítetten, kizárólag abból a célból kezeli, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudja, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtette [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont].

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az LMP-Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Schmuck Erzsébet, Kanász-Nagy Máté, kapcsolattartási e-mail cím: info@lmp.hu, kapcsolattartási telefonszám:0616216636 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba telefon: 06702244178 e-mail: adatvedelem@lehetmas.hu. A petíciós ívekhez, valamint a kapcsolattartás céljából megadott adatokhoz csak az LMP vezető tisztviselői, adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai, munkavállalói, megbízottai férnek hozzá.

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő programnak tárhelyet biztosít. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót az LMP előzetes jóváhagyásával vehet igénybe. További adatfeldolgozóként a Data Center Solutions Kft. (3300 Eger, Kodály Zoltán út 6. képviseli: Tóth Dániel) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: LMP.hu email fiókok biztosítása. További adatfeldolgozóként a Robit Számítástechnikai Bt. (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 61., képviseli: Németh Richárd) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbáziskezelő rendszer programozása. A kezelt adatokat az LMP az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

Az adatkezelés módja

Amennyiben Ön csak a petíció támogatásának céljából szükséges adatait adja meg, akkor az LMP azokat az Ön által megadott formában tárolja (petíciós ívek esetében az íven, online esetben elektronikusan). Amennyiben Ön az adatait kapcsolattartás céljából is megadja, akkor az LMP azokat az adatbáziskezelő rendszerében is tárolja.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatai védelmében?

Az LMP a petíciós íveket illetéktelenektől elzárt módon tárolja Az LMP az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli. Az adatok tartós tárolása adatbáziskezelő rendszerben történik, onnan csak a következő adatokat és kizárólag személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése érdekében lehet az LMP más informatikai rendszerébe átvenni vagy nyomtatott formában a kapcsolatot felvevő LMP tag vagy munkavállaló rendelkezésére bocsátani: név, kapcsolattartó területi szervezet, életkor, telefonszám, e-mail cím és a lakóhely helysége. Az adatbáziskezelő rendszeren kívüli adattárolásra kizárólag nem automatizált adatkezelés formájában csak a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig, de legfeljebb 50 napig kerülhet sor, ezt követően az adatbáziskezelő rendszeren kívül tárolt adatokat az LMP haladéktalanul törli. A kezelt adatokhoz csak az LMP vezető tisztviselői, adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói férnek hozzá. Az LMP csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Amennyiben Ön csak a petíció támogatásának céljából szükséges adatait adja meg, akkor az LMP ezeket az adatokat haladéktalanul törli amint az adatkezelés elérte célját vagy meghiúsult. Amennyiben Ön az adatait kapcsolattartás céljából is megadja, akkor az LMP az adatokat általában a hozzájárulás visszavonásáig, míg a hozzájáruló nyilatkozatot a hozzájárulás visszavonásától számított öt évig kezeli. Ha a fenti határidő leteltekor akár az LMP, akár az Ön, akár más által megindított olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását részben vagy teljes mértékben is bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az LMP ezeket az adatokat haladéktalanul törli. Az LMP törli az Ön adatait akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá Ön a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az LMP-től arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük. Rendelkezési és hozzáférési jogait – adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az info@lmp.hu e-mail címen az LMP-nél regisztrált e-mail címéről küldött e-mailben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen vagy a 0616216636 telefonszámon jelezze az LMP felé. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 c, www.naih.hu) fordulhat. Az LMP fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lehetmas.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában.